Lista funkcji

Wersja 1.1

 • Przechowywanie i udostępnianie informacje o pracownikach (imię, nazwisko, stanowisko, telefon(y), e-mail, nr pokoju, lokalizacja biura, jednostka organizacyjna, bezpośredni przełożony, podwładni, zdjęcie).
 • Przechowywanie i udostępnianie informacji o sekretariatach (nazwa, telefon, fax, nr pokoju, lokalizacja).
 • Prezentacja informacji o pracownikach w następujących formach:
  • alfabetyczna lista,
  • hierarchiczna struktura wg jednostek organizacyjnych,
  • hierarchiczna struktura wg podległości służbowej.
 • Przeszukiwanie danych wg parametrów: nazwisko i/lub imię, stanowisko, telefon/fax, nr pokoju, jednostka organizacyjna (jej skrót).
 • Synchronizacja danych z usługą katalogową, co określony (konfigurowalny) interwał czasowy.
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych dokonywana przez:
  • uprawnionych pracowników bezpośrednio w aplikacji (dane są następnie zapisywane do usługi katalogowej),
  • pracowników zarządzających usługą katalogową (dane następnie są pobierane do aplikacji w trakcie synchronizacji z usługą katalogową).
 • Każdy (nie uprawniony do aktualizacji) pracownik instytucji ma możliwość zgłoszenia aktualizacji swoich danych, następnie uprawnione osoby weryfikują i akceptują lub odrzucają zmiany.
 • Mechanizm zgłaszania wpisów do usunięcia.
 • Mechanizm zgłaszania przeniesienia wpisu między jednostkami organizacyjnymi.
 • Mechanizm zgłaszania zmian nazwisk i imion.
 • Zgłaszanie do dodania nowych wartości dla pól: stanowisko, do spraw, biuro.
 • Wyróżnianie nowych pracowników przez określony (konfigurowalny) okres czasu (domyślnie 1 miesiąc).
 • Wyróżnianie stanowisk kierowniczych za pomocą symboli gwiazdek.
 • Logowanie do aplikacji zintegrowane z usługą katalogową.
 • Logowanie za pomocą mechanizmu SSO (Single Sign On) lub przez formularz logowania, gdy SSO jest niedostępne.
 • Zamrażanie na górze strony paska menu oraz nagłówka tabeli z listą wpisów.
 • Wyświetlanie zakładki Kierownictwo z listą pracowników kierującyh instytucją oraz poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Wysyłanie powiadomień e-mailem:
  • do administratora aplikacji w przypadku wystąpienia błędu podczas aktualizacji danych pracownika w usłudze katalogowej,
  • do uprawnionych osób o dodaniu nowego wpisu do weryfikacji,
  • do osoby zgłaszającej o rozwiązaniu wpisu do weryfikacji,
  • do uprawnionych osób o zgłoszonym błędzie w danych.
 • Generowanie plakietek (w formacie pdf) do umieszczenia przy drzwiach pokoju.
 • Wyświetlanie mapy z lokalizacją biura.
 • Pomoc.
 • Formularz wysyłania do administratora uwag/propozycji rozwoju/błędów.
 • Moduł zarządzania (do weryfikacji, logi, struktura organizacyjna, stanowiska, do spraw, biura, odmiana imion, kolejka wiadomości do wysyłki).
 • Kolejkowanie wiadomości e-mail oczekujących na wysyłkę.
 • Generowanie list obecności.